Convocatoria: Varias Plazas (Técnico/a Administración General, Juventud…) – Ayuntamiento de Lousame (A Coruña) (Plazo: 12 de enero de 2023)

Varias Plazas (Técnico/a Administración General, Juventud…) – Ayuntamiento de Lousame (A Coruña)

Organismo: Ayuntamiento de Lousame (A Coruña)

Requisitos:

Técnico/a de Administración General: 

  • Estar en posesión (ou en condicións de obtelo na data de finalización do prazo de presentación de instancias) do título de Grado ou Licenciado Universitario.
  • Acreditar o coñecemento da lingua galega mediante a posesión do título CELGA 4 ou equivalente segundo o disposto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega.

Técnico/a de Juventud

  • Estar en posesión (ou en condicións de obtelo na data de finalización do prazo de presentación de instancias) do título de Grado ou Diplomado Universitario
  • Acreditar o coñecemento da lingua galega mediante a posesión do título CELGA 4 ou equivalente segundo o disposto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega.  

Gestor/a Cultural

  • Estar en posesión (ou en condicións de obtelo na data de finalización do prazo de presentación de instancias) de titulación universitaria (grao ou diplomatura) relacionada co ámbito cultural ou social: Xestión Cultural, Educación Social, Humanidades, Socioloxía, Historia da Arte, Belas Artes, Pedagoxía, Filoloxía
  • Acreditar o coñecemento da lingua galega mediante a posesión do título CELGA 4 ou equivalente segundo o disposto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega

Agente de Empleo y Desarrollo Local

  • Estar en posesión (ou en condicións de obtelo na data de finalización do prazo de presentación de instancias) do título de Grado ou Diplomado Universitario
  • Acreditar o coñecemento da lingua galega mediante a posesión do título CELGA 4 ou equivalente segundo o disposto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega

Solicitudes:
As solicitudes, requirindo tomar parte nos correspondentes procesos selectivos, nas que as persoas aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais para a praza que se opte, dirixiranse á Sra. Alcaldesa-Presidenta do Concello de Lousame, e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, no prazo de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. Xunto coa instancia debidamente asinada (anexo I), solicitando participar no proceso selectivo deberá presentarse a seguinte documentación na orde que se indica

Plazo de presentación: 12/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221