Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local / Técnico de Empleo – Ayuntamiento de Ourol (Lugo) (Plazo: 9 de enero de 2023)

Agente de Empleo y Desarrollo Local / Técnico de Empleo – Ayuntamiento de Ourol (Lugo)

Organismo: Ayuntamiento de Ourol (Lugo)

Requisitos:

Titulación universitaria de grao, licenciatura, diplomatura ou equivalente (de conformidade co disposto na Disposición Adicional quinta da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia) dunha titulación da rama de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas: – Dereito – Ciencias Políticas. – Administración e Dirección de Empresas – Ciencias Empresariais – Ciencias Económicas – Ciencias do Traballo – Graduado Social – Relacións Laborais – Titulacións académicas de licenciatura, diplomatura ou grao universitario que teñan sido admitidas nas convocatorias de axudas da Xunta de Galicia para o exercicio, nas EELL, do posto de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local/Técnico de Emprego.

Estar en posesión do nivel de CELGA 4, ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias

Solicitudes:

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas nestas bases deberán facelo constar mediante unha instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Ourol, cos datos persoais do solicitante, co seu enderezo e a denominación da praza convocada á que opta, irá acompañada de orixinal ou fotocopia compulsada dos seguintes documentos:

– Documento Nacional de Identidade (DNI), pasaporte, tarxeta de residencia, así como calquera outro documento acreditativo de nacionalidade co alcance do establecido no art. 57 do TREBEP.

– Titulación académica oficial esixida nas bases específicas da convocatoria correspondente.

– Nivel de galego esixido nas bases específicas da convocatoria correspondente.

– Acreditación documental dos méritos que se vaian a presentar.

– Acreditación de pago de taxas de dereito de exame.

O modelo normalizado de instancia a empregar para participar nos procesos selectivos das prazas convocadas nestas bases xerais inclúese nestas bases xerais como Anexo I e atoparase a disposición dos/as interesados/as na Sede Electrónica do Concello de Ourol así como nas Oficinas do Rexistro do Concello de Ourol.

Plazo de presentación: 09/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Bases 

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221