Convocatoria: Técnico/a Superior Analista – Diputación Provincial de Valencia (tres plazas)(Plazo: 21 de octubre de 2022)

Técnico/a Superior Analista – Diputación Provincial de Valencia

Organismo: Diputación Provincial de Valencia

Requisitos:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a, llicenciat/ada, arquitecte/a, enginyer/a o equivalent, o títol universitari oficial de grau. Si escau, l’equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si escau.
    En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si escau.
  • Únicament, podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants que, complint els requisits anteriors posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho indiquen en la sol·licitud, en la casella habilitada per a això.
    Base quarta. Igualtat de condicions L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a això, hauran de presentar certificació de la Conselleria de Benestar Social, o òrgan competent d’altres comunitats autònomes o de l’Administració de l’Estat, que acredite la seua condició i grau de discapacitat.

Solicitudes:

La sol·licitud per a prendre part en el present procés s’haurà de realitzar preferentment per mitjans electrònics, mitjançant l’emplenament correcte del model específic de sol·licitud de participació en proves selectives de la Diputació de València, disponible en la Seu Electrònica de la Diputació de València: https//www.sede.dival.es
Per a presentar la sol·licitud s’haurà de seleccionar l’enllaç «Catàleg de tràmits» i dins del grup «ocupació pública», la «Sol·licitud d’admissió a proves selectives». Una vegada seleccionada la convocatòria i emplenades les dades sol·licitades, la persona interessada haurà de prémer sobre el botó «generar imprés». El procés d’inscripció finalitzarà correctament si es mostra el registre de la inscripció.
La presentació electrònica de la sol·licitud permet l’emplenament i la inscripció en línia, i annexar-hi, si fora el cas, els documents escanejats, com també registrar electrònicament la seua presentació.
Si una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes, l’òrgan convocant podrà acordar l’emplenament substitutori en paper en els termes establits en aquesta base, i en aquest cas la persona interessada haurà d’acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.
Si la persona aspirant no disposara de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. En aquest cas, una vegada emplenada la sol·licitud, en l’enllaç indicat, haurà de ser impresa, signada i presentada en format paper per la persona interessada en el termini fixat a aquest efecte i en els llocs que s’indiquen seguidament. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i de les maneres previstes, no conferiran cap dret per a la persona aspirant.
Les sol·licituds en suport paper s’hauran de presentar en el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer dels Serrans, número 2, València), i s’haurà de sol·licitar cita prèvia en el telèfon 963 882 525 o en la web www.dival.es/Atenció presencial amb cita prèvia, o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari abans de ser certificada.

Comentarios: dos plazas reservadas para el turno de diversidad funcional

Plazo de presentación: Hasta 21/10/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221