Convocatoria: Técnico/a en gestión económica – Ayto. de Sant Pere de Torelló (Barcelona) (Plazo: 3 de octubre de 2022)

Técnico/a en gestión económica – Ayto. de Sant Pere de Torelló (Barcelona)

Organismo: Ayto. de Sant Pere de Torelló (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió de la titulació universitària de la branca de les ciències socials i jurìdiques, d’alguna de les especialitats relacionades amb les funcions del lloc de treball (dret, administració i direcció d’empreses, gestió pública, ciències polítiques, economía, finances, comptabilitat o qualsevol altre que en sigui equivalent).

Estar en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística
(DGPL), nivell de suficiència (certificat C1) o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència de conformitat amb el decret 161/2002 d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Les persones aspirants que no acreditin el certificat esmentat hauran de superar una prova de català equiparable a aquest nivell i hauran de ser declarades aptes per tal de poder continuar en el procés de selecció.

Solicitudes:

Les persones aspirants al present procés de selecció han de relacionar-se obligatòriament a través de mitjans electrònics i en els termes que tot seguit es detallen pel que fa en als tràmits d’emplenament i presentació de sol·licituds i aportació de documentació.
El mitjà electrònic habilitat per a la presentació de les sol·licituds de participació en el present procés es
l’aplicació d’instància genèrica que es troba ubicada a la seu electrònica de la web del consistir
(www.stpere.cat), concretament al següent enllaç:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/
C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=459&FIL_WTXIDTRAM=
06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_
WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

Plazo de presentación: Hasta 03/10/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 30 de agosto de 2022

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221