Convocatoria: Técnico/a Medio para Secretaria – Ayto. Amposta (Tarragona) (Plazo: 27 de junio de 2022)

Técnico/a Medio para Secretaria – Ayto. Amposta (Tarragona)

Organismo: Ayto. Amposta (Tarragona)

Requisitos:

  • Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual fnalitzi el termini de presentació d’instàncies, de la titulació universitària exigida per a l’ingrés en els cossos o escales classifcats en el subgrup A2, d’acord amb el que preveu el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
  • Posseir el certifcat de coneixements de nivell de sufciència de llengua catalana orals i escrits (certifcat nivell C1 de català) 

Solicitudes:

  • Les sol·licituds d’admissió en el procés s’hauran de presentar a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics o presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta– Ofcina d’Atenció al Ciutadà (OAC), en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres,
  • Plazo: vint dies naturals següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria al BOE.
  • Tota la documentació s’haurà de presentar en original i fotocòpia, fotocòpia compulsada o un altre mitjà que n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent. No es tindran per presentats els documents que no compleixin amb aquests requisits, sens perjudici de la seva esmena dins el preceptiu termini

Plazo de presentación: 27/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221