Convocatoria: Técnico/a Medio/a de Administración General – Ayto. Tortosa (Tarragona) (Plazo: 27 de junio de 2022)

Técnico/a Medio/a de Administración General – Ayto. Tortosa (Tarragona)

Organismo: Ayto. Tortosa (Tarragona)

Requisitos:

  • Estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/da universitari/a, arquitecte/a tècnic/a, grau universitari , o un altre d’equivalent o superior, o estar en condicions d’obtenirlo, com a màxim, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
  • Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) expedit per la Junta Permanent de Català o equivalent. 
  • Estar en possessió del permís de conduir de classe B, vigent.

Solicitudes:

  • Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció es dirigiran a l’Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Tortosa i es presentaran en hores d’oficina, al Registre General de la corporació.
  • El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació del seu extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat.

Plazo de presentación: 27/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221