Convocatoria: Técnico/a Superior de Administración General -Ayto. Tortosa (Tarragona) (Plazo: 24 de mayo de 2022)

Técnico/a Superior de Administración General – Ayto. Tortosa (Tarragona)

Organismo: Ayto. Tortosa (Tarragona)

Requisitos:

  • Estar en possessió del títol universitari de llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a, o de grau, o estar en condicions d’obtenir-lo, com a màxim, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Es tindran en consideració les equivalències amb la titulació requerida regulades per llei i que siguin d’aplicació. En el supòsit que s’aporti un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar el certificat expedit pel Consell Nacional d’Educació que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d’Educació, Ciència i Esport o qui tingui la competència. En tot cas l’equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
  • Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) expedit per la Junta Permanent de Català o equivalent.
  • Estar en possessió del permís de conduir de classe B, vigent. 

Solicitudes:
Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció es dirigiran a l’Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Tortosa i es presentaran en hores d’oficina, al Registre General de la corporació. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació del seu extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada per la legislació aplicable. En aquest supòsit, les persones aspirants hauran de comunicar immediatament aquest fet a l’Ajuntament de Tortosa via fax, telegrama, trucada telefònica o e-mail (cpj.tortosa@tortosa.cat) al Departament de Recursos Humans. 

Plazo de presentación: 24/05/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221