Convocatoria: Técnico/a de Secretaria de Administración General – Consejo Comarcal del Segrià (Lleida) (Plazo: 28 de marzo de 2022)

Técnico/a de Secretaria de Administración General – Consejo Comarcal del Segrià (Lleida)

Organismo: Consejo Comarcal del Segrià (Lleida)

Requisitos:

Titulació: Estar en possessió del Títol universitari de grau, de llicenciat/da universitari/ària o equivalent segons allò previst al text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per l’ingrés als cossos o escales classificats al subgrup A1. Si estracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de la corresponent homologació del Ministerid’Universitats.

Solicitudes:

Les sol·licituds per participar en aquest procés de selecció, en què els aspirants han de fer constar quereuneixen les condicions exigides a les Bases, s’han d’adreçar a Presidència del Consell Comarcal.

Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament, a través del tràmit “Sol·licitud participació procés selectiu de Tècnic/a de Secretaria d’administració general de la Seu Electrònica del Consell al següentenllaç

https://ccsegria.eadministracio.cat/catalog/t/3fba34af-fef1-44d5-aa1a-2b005df9c0fc

També es podrà presentar mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, si bé en casque es presenti per correu postal, caldrà trametre al Consell Comarcal dins el termini de presentació desol·licituds, testimoni d’aquesta presentació en la que quedi constància de l’efectiva presentació.

Plazo de presentación: 28/03/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221