Convocatoria: Técnico/a de Gabinete – Ayto Tremp (Lleida) (Plazo: 25 de marzo de 2022)

Técnico/a de Gabinete – Ayto Tremp (Lleida)

Organismo: Ayto Tremp (Lleida)

Requisitos:

Estar en possessió del títol de Diplomatura o Grau universitaris o equivalent en la branca de ciències socials, o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini d’admissió d’instàncies. Els/les aspirants estrangers hauran d’estar en possessió d’alguns dels títols reconeguts a Espanya o disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en la matèria. Correspondrà a les persones candidates acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri.

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de la llengua catalana (certificat de nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Estar en possessió del permís de conduir classe B

Solicitudes:

Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Alcaldessa-President de la Corporació, presentant-la al Registre General de l’Ajuntament de Tremp, de dilluns a divendres de 9:00 a 14 hores o bé mitjançant presentació d’instància i documentació davant la seu electrònica de l’Ajuntament de Tremp (en aquest cas és necessari disposar de forma d’identificació digital).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article l’art. 12 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer supòsit les persones aspirants hauran de comunicar immediatament aquest fet a l’Ajuntament de Tremp via correu electrònic (recursoshumans@tremp.cat).

Plazo de presentación: 25/03/2022(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221