Convocatoria: Técnico/a de fiscalización – Ayto. Mollet del Vallés (Barcelona) (Plazo: 5 de febrero de 2022)

Técnico/a de fiscalización – Ayto. Mollet del Vallés (Barcelona)

Organismo: Ayto Mollet del Vallés (Barcelona)

Requisitos:

Tenir coneixement de la llengua catalana del nivell de suficiència (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no presentin el corresponent certificat, ni acreditin trobar-se exempts, hauran de realitzar una prova de caràcter eliminatori per a l’acreditació del coneixement de llengua catalana en el nivell que es requereixi.

Estar en possessió de la titulació de grau universitari de la branca de les ciències socials i jurídiques que habiliti per al correcte desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria.  

Solicitudes:
El termini per a la presentació d’instàncies per prendre part en el procés selectiu és de vint dies naturals improrrogables a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La convocatòria també s’exposarà al tauler d’edictes electrònics de la Corporació, accessible des de la seu electrònica (https://seuelectronica.molletvalles.cat). 


Plazo de presentación: 04/02/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221