Convocatoria: Técnico Medio – Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona) (Plazo: 17 de enero de 2022)

Técnico Medio – Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona)

Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió del títol universitari de Grau o diplomatura, o equivalent, preferiblement de l’àmbit jurídic, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació.

Acreditar el certificat de nivell de suficiència C1 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana. En el cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades en participar en les presents proves també podran presentar les seves instàncies, si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Solicitudes:

Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, i s’adreçaran a l’alcalde president de la Corporació.

El model oficial i normalitzat previst, es pot trobar en el tràmit específic de la convocatòria a la pàgina web següent: Sol·licitud de participació en processos selectius. També poden presentar-se per les formes previstes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, (en endavant, LPACAP).

Preferiblement les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran telemàticament al registre de l’Ajuntament. Es pot accedir al model oficial i normalitzat previst, així com al tràmit electrònic de Sol·licitud de participació en processos selectius.

El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà des de la primera publicació de la convocatòria corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del Estado i fins a 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la darrera publicació.

Per ser admeses i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de manifestar expressament en la instància que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases, amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Dotación: Descargar documentación adicional


Plazo de presentación: 17/01/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221