Convocatoria: Técnico/a Medio/a – Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts -Barcelona (Plazo: 28 de noviembre de 2021)

Técnico/a Medio/a – Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts

Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts

Requisitos:

D’acord amb el què s’estableix al Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en l’article 76 hauran d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau en enginyeria, equivalent o superior, en qualsevol de les seves especialitats, o el títol que habiliti per l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries, al finalitzar el termini de presentació d’instàncies. En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’equivalència o homologació de la titulació exigida pel Ministeri d’Educació i Cultura. Les persones aspirants estrangeres han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.

Estar en possessió del certificat de suficiència nivell C1 (antic nivelll C) de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. En el cas de que no es pugui acreditar documentalment, la persona aspirant haurà de realitzar una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

Solicitudes:

La sol·licitud s’ha de presentar en el model normalitzat, que facilita l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i, aniran acompanyades de la documentació següent:

  • Convocatòria a la qual es presenten.
  • Emplenar i presentar el model normalitzat per l’Ajuntament com a declaració responsable de la persona aspirant en relació a la certesa de les dades recollides en aquesta, com també respecte al fet que compleix, en el moment de presentar la sol·licitud, amb les condicions exigides per a l’ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria, comprometentse a provar les dades que consten en la sol·licitud quan li siguin requerides, com també la resta de documents establerts com a requisits per participar en la convocatòria fixats en les bases.
  • Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de la persona aspirant, en el qual s’haurà de detallar de forma ordenada els mèrits que aporta per a cadascun dels factors de valoració establerts al barem regulador de la fase de concurs. La documentació acreditativa del detall dels mèrits al·legats, serà requerida a les persones aspirants, que hagin superat la fase d’oposició prevista a la base novena i previ a la valoració de la fase de concurs.
  • No caldrà presentar els mèrits que ja constin en aquest Ajuntament. Una vegada s’hagin presentat els mèrits al·legats, no podran valorar-se aquells que no siguin justificats documentalment i no obrirà un termini de subsanació posterior.
  • S’haurà de presentar el justificant d’haver fet l’ingrés pels drets d’examen selecció, al compte bancari de BBVA núm. ES1701826035440201603314, indicant el nom, cognoms i DNI de la persona candidata.

Dotación:
Descargar documentación adicional

Plazo de presentación: 28/11/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221