Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayto. Arteixo (Coruña) (Plazo: 5 de julio de 2021)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayto. Arteixo (Coruña)

Organismo: Ayto. Arteixo (Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión de título universitario que posibilite acceso ao grupo A2 de conformidade ao establecido no texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro (grao universitario ou antigas Diplomaturas universitarias e equivalentes).

Solicitudes:

A instancia solicitando a participación rexerase polo establecido nas Bases xerais e deberá seguir o modelo establecido como Anexo I debendo achegar a documentación solicitada nas Bases xerais (DNI, título universitario, autobaremo con documentación acreditativa dos méritos académicos e laborais, taxas de exame, título de Galego CELGA IV ou equivalente de ser o caso).

O prazo de presentación de instancias de conformidade ao establecido nas Bases xerais será de 20 días naturais dende o seguinte ao da publicación de anuncio destas bases específicas no BOE. Con carácter previo estas Bases específicas serán publicadas integramente no BOP e remitido anuncio ao DOG. As demais publicacións no taboleiro e complementariamente na web municipal rexérase polo establecido nas Bases xerais.

As taxas de dereitos de exame establécense en 30,20 €. O pago de taxa de dereitos de exame, poderá realizarse presencial ou telemáticamente a través da web municipal (www.arteixo.org//servicios económicos//Cidadanía//Oficinavirtual tributaria//realizar pago on line//Taxas. Para o pago telemático precisará un número de recibo que deberá ser facilitado polo Departamento. de Rendas). En calquera caso, para instrucións de pago de taxas, recoméndase remitir e-mail ao departamento de Rendas municipal rendas@arteixo.org, ou poñerse en contacto telefonicamente co mesmo (981-600009- extensións 4029, 4030, 4031).

Plazo de presentación: 05/07/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221