Convocatoria: Técnico/a de Gestión de Administración General – Ayto. A Merca (Ourense) (Plazo: 3 de abril de 2021)

Técnico/a de Gestión de Administración General – Ayto. A Merca (Ourense)

Organismo: Ayto. A Merca (Ourense)

Requisitos:

Posuír, ou estar en posesión de obtela na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes, a titulación que se especifica a continuación:

– Para as prazas do grupo II: o título universitario oficial de diplomado, enxeñeiro técnico ou graduado. Cando se aleguen equivalencias de títulos achegarase certificado para o efecto da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite de xeito fidedigno a súa homologación.

– Para as prazas do grupo IV e V: graduado escolar, ESO ou equivalente

Solicitudes:

Forma e prazo de presentación de instancias:

As solicitudes requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso nas que os aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nestas bases xerais para a praza á que se opta, dirixiranse ao alcalde deste concello, e presentaranse no rexistro xeral deste concello, de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas, ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, en modelo oficial que se facilitará nas oficinas e na páxina web do concello, de acordo co establecido no artigo 18 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado, aprobado polo Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.

No caso de optar pola presentación noutro rexistro distinto ao do concello, é obrigatorio remitir, dentro do prazo de presentación de instancias, copia da solicitude vía correo electrónico concello@amerca.gal

Plazo de presentación: Hasta 03/04/2021(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221