Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayto. Friol (Lugo) (Plazo: 7 de enero de 2021)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayto. Friol (Lugo)

Organismo: Ayto. Friol (Lugo)

Requisitos:

Estar en posesión do título de grado, diplomatura universitaria ou equivalentes (de conformidade co disposto na disposición adicional quinta da Lei 2/2015 de 29 de abril de emprego de Galicia) de:

– titulacións da rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas:

– Xestión e Administración Pública.

– Dereito – Ciencias Políticas.

– Administración e Dirección de Empresas.

– Ciencias Empresariais.

– Ciencias Económicas.

– Ciencias do Traballo.

– Graduado Social.

– Relacións Laborais.

Solicitudes:

As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo, nas que os/as aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nestas bases, axustaranse ao modelo oficial que figura no ANEXO III da convocatoria, que será facilitado aos/as interesados/as nas oficinas xerais do concello, dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente do concello e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral do Concello ou nalgún dos lugares previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Plazo de presentación: Hasta 07/01/2021(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221