Convocatoria: 3 plazas de plazas de Técnico/a de Administración General – Ayto. Arteixo (Coruña) (Plazo: 27 de diciembre de 2020)

3 plazas de plazas de Técnico/a de Administración General – Ayto. Arteixo (Coruña)

Organismo: Ayto. Arteixo (Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos ou en condiciones de obtelo na data en que remate o pazo de presentación de instancias: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto o Grado, segundo o previsto no texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, para o ingreso nos Corpos ou Escalas clasificados no subgrupo A1 da Administración Xeral.

Solicitudes:

As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo dirixiranse á Alcaldía-Presidencia. Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no modelo debidamente cumprimentado ou na sede electrónica ou poderán presentarse en calquera das formas determinadas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Plazo de presentación: Hasta 27/12/2020(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Extracto convocatoria

Bases

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario