Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayto. Taradell (Barcelona) (Plazo: 14 de noviembre de 2020)

Técnico/a de Administración General – Ayto. Taradell (Barcelona)

Organismo: Ayto. Taradell (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió del títol de llicenciat/da o grau en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari. Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Solicitudes:

 s’han d’adreçar al president/a de la Corporació

(s’adjunta model en l’annex 1).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si algun/a dels sol·licitants envia la documentació mitjançant correu postal certificat caldrà que informi prèviament d’aquesta opció a l’Ajuntament de Taradell mitjançant correu electrònic a l’adreça rocasmc@taradell.cat.


Plazo de presentación: Hasta 14/11/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221