Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayto. Ortigueira (Coruña) (Plazo: 24 de noviembre de 2020)

Técnico/a de Administración General – Ayto. Ortigueira (Coruña)

Organismo:  Ayto. Ortigueira (Coruña)

Requisitos:
Estar en posesión do título universitario oficial de Grado ou Licenciado ou estar en condiciones de obtelo (ter superados todos os créditos e pagadas as taxas de expedición do título).

Solicitudes:

As persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude no Rexistro xeral do Concello de 9:00 a 14:30 hrs ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

A solicitude formularase en instancia normalizada conforme o ANEXO, estará firmada, xa sexa de forma manuscrita ou dixitalmente, pola persoa interesada ou polo seu representante legal. A solicitude irá acompañada do documento nacional de identidade ou equivalente.

A participación neste proceso implica a aceptación íntegra destas bases con autorización expresa para o tratamento dos datos persoais para os fins que constan nas mesmas, incluída a publicación de resultados, con pleno respecto do disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Se, en calquera momento do proceso selectivo, constátase que o aspirante incorreu en falsidade na documentación aportada ou na declaración na que asegura estar en posesión de determinada documentación, o órgano competente procederá a excluílo do proceso selectivo.

Plazo de presentación: Hasta 24/11/2020(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221