Convocatoria: Técnico/a de Servicios Económicos – Ayto. Arteixo (Coruña) (Plazo: 10 de septiembre de 2020)

Técnico/a de Servicios Económicos – Ayto. Arteixo (Coruña)

Organismo: Ayto. Arteixo (Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos ou en condiciones de obtelo na data en que remate o pazo de presentación de instancias: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto o Grado, segundo o previsto no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, para o ingreso nos Corpos ou Escalas clasificados no subgrupo A1 da Administración Xeral.

Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. Os/as aspirantes que non a acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.

Solicitudes:

As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo dirixiranse á Alcaldía-Presidencia. Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no modelo debidamente cumprimentado, ou na sede electrónica ou poderán presentarse en calquera das formas determinadas na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Plazo de presentación: 10/09/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario