Convocatoria: Técnico/a de la Administración General – Ayuntamiento de El Far d’Empordà (Plazo: 1 de septiembre de 2020)

Técnico/a de la Administración General – Ayuntamiento de El Far d’Empordà

Organismo: Ayuntamiento de El Far d’Empordà

Requisitos:

Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent, o títol universitari de Grau, o equivalent.

Tenir coneixements de la llengua catalana en el nivell C1 o equivalent (nivell de suficiència de català), acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o mitjançantalguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Solicitudes:

Les sol·licituds, adreçades a l’alcalde-president de la Corporació, s’han de presentar, mitjançant instància segons model adjunt (annex I), en el Registre electrònic general de l’Ajuntament del Far d’Empordà per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica accessible des del web http://webspobles2.ddgi.cat/elfardemporda, o bé en horari d’atenció al públic al Registre General de l’Ajuntament del Far d’Empordà (Pl. de l’Ajuntament, 1. 17469– EL FAR D’EMPORDÀ), o en les oficines de correus d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria i de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i finalitza als vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). L’anunci de la convocatòria també es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació

Plazo de presentación: 01/09/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Bases

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221