Convocatoria: Técnico/a de Prevención – Ayto. Tarragona (Plazo: 2 de julio de 2020)

Técnico/a de Prevención – Ayto. Tarragona

Organismo: Ayto. Tarragona

Requisitos:

Estar en possessió del títol de grau, llicenciatura o diplomatura universitària o del primer cicle de qualsevol ensenyament universitari superior o haver superat tres cursos complerts de llicenciatura sempre que, d’acord amb el pla d’estudis, s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits d’alguna llicenciatura, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d’un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre.

Estar en possessió del nivell superior de prevenció de riscos laborals que es pot acreditar per una de les dues opcions indicades a continuació.

* Certificat acreditatiu per exercir les funcions de nivell superior corresponents a les especialitats i disciplines preventives de seguretat en el treball, d’higiene industrial i d’ergonomia i psicosociologia aplicada, previstes al capítol VI del R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova els Reglament dels serveis de prevenció.

* Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals adaptat a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior que acrediti per a desenvolupar les especialitats i disciplines preventives de seguretat en el treball, d’higiene industrial i d’ergonomia i psicosociologia aplicada, previstes al capítol VI del R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova els Reglament dels serveis de prevenció.

El requisit de l’apartat b) no serà exigible en el cas que el Grau que aporti la persona aspirant sigui el Grau en Prevenció i Seguretat Integral.

Certificat de coneixements de nivell de suficiència C1 de llengua catalana (nivell C). Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haurà de superar una prova específica en el moment que es determini.

Solicitudes:

D’acord amb el que s’estableix en la base general setena, apartat 7.2. el termini per a la presentació de sol·licituds comença a l’endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona i finalitza als vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí Oficial de l’Estat

Plazo de presentación: 02/07/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221