Convocatoria: Coordinador/a Área Políticas Activas de Ocupación – Ayto. Amposta (Tarragona) (Plazo: 9 de abril de 2020)

Organismo: Ayto. Amposta (Tarragona)

Requisitos:

  • Titulació: Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent


Solicitudes:

Per a partcipar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Degistre General de l’Ajuntament d’Amposta – Ofcina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtca tal i com preveu l’artcle 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratu Comú de les Administracions Públiques.Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.


Plazo de presentación: 09/04/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3916.pdf

Bases: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1335&ebop_any=2020

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221