Convocatoria: Coordinador/a de políticas integrales de juventud – Ayto. Borriol (Castellón) (Plazo: 19 de marzo de 2020)

Coordinador/a de políticas integrales de juventud – Ayto. Borriol (Castellón)

447_borriol

Organismo: Ayto. Borriol (Castellón)

Requisitos:

Estar en possessió del títol o en condicions d’obtindre la titulació universitària (diplomatura, grau o llicenciatura) d’educació social, treball social, sociologia, psicologia, pedagogia o magisteri. S’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació especifica de polítiques integrals de joventut de característiques similars a les que constitueixen l’objecte d’aquest procediment selectiu

Solicitudes:

Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es dirigiran a l’alcalde-president de la Corporació i es presentaran degudament emplenades d’acord amb el model de sol·licitud que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases, en el registre general de l’Ajuntament (plaça La Font, 17. 12190 Borriol) o en la forma que determina l’article 16.4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques dins dels 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. La mateixa s’inserirà en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.borriol.es).

Plazo de presentación: 19/03/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221